DODATEK OSŁONOWY

 

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy Antyinflacyjnej, które ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Takie rozwiązanie pozwoli na skuteczne wsparcie rodzin wielodzietnych, które najbardziej dotknął wzrost cen energii i żywności.

Komu przysługuje dodatek osłonowy

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł;

 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu stosuje się art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • gospodarstwo domowe jednoosobowe - osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;

 • gospodarstwo domowe wieloosobowe- osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400/500 zł * dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

 • 600/750 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

 • 850 zł/1062,50 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

 • 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, w przypadku gminy Gaworzyce zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wnioski można składać w następujący sposób:

 • w formie tradycyjnej (papierowej) podczas wizyty w Ośrodku lub pocztą tradycyjną;

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu platformy e- PUAP– wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skorzystać z profilu zaufanego.

Terminy składania wniosków i terminy wypłat

Dodatek osłonowy przysługuje za cały 2022 rok. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać od stycznia do 31 października 2022 roku. Wnioski złożone po 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Terminy wypłat dodatków osłonowych:

 • jeżeli wniosek został złożony do 31 stycznia 2022 r.,- realizacja wypłaty dodatku osłonowego zostanie zrealizowana w 2022 r. w 2 równych ratach (pierwsza rata do 31 marca 2022 r., natomiast druga rata do 2 grudnia 2022 r.);

 • jeżeli wniosek zostanie złożony po 31 stycznia 2022 r. wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

W przypadku osób, które złożą wniosek do 31 stycznia 2022 r., a także w okresie od 1 lutego do 31 lipca,-to wtedy dochód będzie liczony za 2020 rok. Natomiast osoby, które złożą wniosek w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2022 r., to ich dochód będzie liczony za 2021 rok.

Przyznanie prawa do dodatku osłonowego

W przypadku przyznania świadczenia, wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu świadczenia na adres e-mail podany we wniosku. Jeżeli we wniosku nie jest podany adres e-mail, wówczas wnioskodawca może odebrać informację o przyznaniu świadczenia osobiście. Nie odebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

W przypadku odmowy przyznania świadczenia w terminie miesiąca od złożenia wniosku zostanie wydana decyzja administracyjna w tej sprawie.

 

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

 2. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu

 3. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

 4. Klauzula RODO