Dodatek energetyczny przyznaje wójt w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Idea dodatków energetycznych polega na częściowym pokryciu ze środków publicznych kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

Kto może uzyskać dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny może otrzymać odbiorca wrażliwy czyli osoba, która:

  • złoży wniosek o przyznanie dodatku energetycznego, 
  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy, 
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, 
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

Dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. 

Wysokość dodatku energetycznego

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego wynosi:

  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 10,94 zł miesięcznie;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 15,19 zł miesięcznie;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 18,23 zł miesięcznie
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego 
  • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.