Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę. Jest formą pomocy dla osób, które mają trudności w regulowaniu bieżących opłat mieszkaniowych.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych 
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego 
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych 
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem 
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu. 

Kryteria dochodowe

Dochód kwalifikujący do dodatku mieszkaniowego wynosi:

 • w gospodarstwie wieloosoboym: 1.903,85 zł na osobę, tj. 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej;
 • w gospodarstwie jednoosobowym: 2.538,46 zł, tj. 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022 r. wyniosło 6.346,15 zł (wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłaszana jest w terminie do 7 roboczego dnia lutego każdego roku)

Kryteria dot. powierzchni lokalu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% (lub 50% pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%).

Wartości powierzchni normatywnej dla lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym

Liczba osób
zamieszkujących w lokalu

Powierzchnia normatywna

Powierzchnia
normatywna + 30%

1 osoba

35 m2

45,5 m2
2 osoby 40 m2 52,0 m2
3 osoby 45 m2 58,5 m2
4 osoby 55 m2 71,5 m2
5 osób 65 m2 84,5 m2
6 osób 70 m2 91,0 m2

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 - jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. 

Wydatki przyjmowane do obliczenia dodatku mieszkaniowego. Zgodnie z art. 6 ust. 4-6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są:
 • czynsz (ale wyłącznie do wysokości czynszu jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy), 
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, 
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, 
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, 
 • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, 

Wydatki poniesione z tytułu: ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną czy telefon nie podlegają dofinansowaniu.

Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania lub ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki.

 • brak c. o. – cena 5 kilowatogodzin razy liczba² zajmowanej powierzchni, ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu. 
 • brak c. w. – cena 20 kilowatogodzin razy liczba osób w gospodarstwie domowym. 
 • brak gazu – 10 kilowatogodzin w gospodarstwie jednoosobowym plus po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę.  

Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70 %  faktycznych wydatków, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni. 

Powody wstrzymania wypłaty dodatku

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu uregulowania zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną uregulowane w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku.

Wymagane dokumenty