Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.

Posiadacze karty mają możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, sklepów, środków komunikacji, punktów usługowych, ośrodków sportowych i rekreacyjnych będących partnerami Karty Dużej Rodziny. Prawo do posiadania Karty przysługuje niezależnie od dochodu.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach:

 • tradycyjnej (tj. plastikowej),
 • elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych)

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019 r. wnioski o przyznanie  Karty Dużej Rodziny mogą składać rodzice, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek oraz nie są lub nie byli pozbawieni  ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18. roku życia,
 • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.Wnioski można składać  w formie:

 • tradycyjnej (papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach lub za pośrednictwem poczty,
 • elektronicznej- za pośrednictwem systemu Empati@.

Na jaki okres przyznawana jest Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana:

 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – bezterminowo;
 • dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
 • dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, a w przypadku nauki w szkole wyższej do dnia 30 września roku w którym jest planowane ukończenie nauki, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

Ile kosztuje wydanie Karty Dużej Rodziny

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że posiadacz ma już jedną formę karty a składa wniosek o dodatkową formę, wtedy  musi ponieść opłatę 10,00 zł (jeśli wystąpił z wnioskiem o przyznanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 r., jest zwolniony z tej opłaty w przypadku gdy złożysz wniosek o przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 r.).

Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty kosztuje 13,00 zł.

Wszelkie informacje dotyczące przysługujących uprawnień w ramach programu Karty Dużej Rodziny można uzyskać na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl