Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, jednocześnie korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym.

Podstawa prawna

Prace społecznie użyteczne działają na podstawie przepisów:

  1. art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  2. § 7 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych.

Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, jednocześnie korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę.

Prace organizowane są na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Polkowicach  a Gminą Gaworzyce na okres od 01 marca do 30 listopada. Realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach.
Miejscem wykonywania prac społecznie użytecznych jest teren Gminy Gaworzyce a zakres prac, które obejmuje to: drobne prace remontowe, konserwatorskie, ogrodnicze, gospodarcze, porządkowe, pomoc kuchenna, prace usługowe oraz prace na rzecz mieszkańców (przy dystrybucji żywności, pomoc usługowa).

Liczba godzin do przepracowania przez jedną osobę uprawnioną wynosi do 10 godzin w tygodniu, nie może jednak przekroczyć 40 godzin miesięcznie. Osobom przysługuje świadczenie w wysokości 12,20 zł za godzinę - 60% tej kwoty pochodzi z Funduszu Pracy, 40% wydatków ponosi Gmina. Świadczenie to podlega waloryzacji, nie jest ono opodatkowane.

Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej).

Do wykonywania prac społecznie użytecznych osoby są kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach na podstawie listy sporządzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach.