Usługi opiekuńcze

Pomoc społeczna obejmuje nie tylko zasiłki pieniężne, lecz także różnego rodzaju usługi kierowane do osób znajdujących się w potrzebie, jak np. usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują:

 1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona
 2. osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 • opiekę higieniczną,
 • w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. Wysokość odpłatności reguluje Uchwała Rady Gminy Gaworzyce Nr XVI/138/2016 z dnia 27 września 2016 roku  w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Pełny koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi aktualnie 16,00  zł, natomiast specjalistycznych usług opiekuńczych 18,00 zł

Usługi są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza:

 • dla osoby samotnej do 100% kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj. do 701,00 zł.
 • dla osoby pozostającej w rodzinie również do 100% kryterium dochodowe go wskazane go w ustawie o pomocy społecznej tj. 528,00 zł. na  osobę.

Uchwała Rady Gminy Gaworzyce w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne


Wspieraj Seniora w czasie pandemii

W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach przystąpił do realizacji Programu „Wspieraj Seniora”. 

Szanowny Seniorze!
 • Masz 70 lat lub więcej.
 • Zdecydowałeś, że dla własnego bezpieczeństwa pozostajesz w domu.
 • Nie masz bliskich którzy mogliby Ci pomóc.
 • Potrzebujesz wsparcia.

Zadzwoń na specjalną infolinię: 22 505 11 11 lub skontaktuj się z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gaworzycach  pod numerem 76 8316 267.

Pracownik Ośrodka skontaktuje się z Tobą, zweryfikuje uprawnienia do skorzystania ze wsparcia, ustali zakres potrzeb, uzgodni datę i godzinę realizacji. 

Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczaniu zakupów* zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby tzn. artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki.

* Koszt zakupów pokrywa senior, zakupy będą dokonywane w sklepach usytuowanych najbliżej miejsca zamieszkania seniora.