Usługi opiekuńcze

Pomoc społeczna obejmuje nie tylko zasiłki pieniężne, lecz także różnego rodzaju usługi kierowane do osób znajdujących się w potrzebie, jak np. usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują:

  1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona
  2. osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują:

  • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • opiekę higieniczną,
  • w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. Wysokość odpłatności reguluje Uchwała Rady Gminy Gaworzyce Nr LVI/362/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku  w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Pełny koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi aktualnie 20,00 zł, natomiast specjalistycznych usług opiekuńczych 22,00 zł

Usługi są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza:

  • dla osoby samotnej do 100% kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj. do 776,00 zł.
  • dla osoby pozostającej w rodzinie również do 100% kryterium dochodowe go wskazane go w ustawie o pomocy społecznej tj. 600,00 zł. na  osobę.

Uchwała Rady Gminy Gaworzyce w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne.


Korpus Wsparcia Seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach przystąpił do realizacji Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniora” w ramach Modułu I.

Gmina   Gaworzyce   otrzymała   dofinansowanie do realizacji  Programu   w wysokości     8. 900,00 zł ze środków Budżetu Państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

Program jest skierowany do osób w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Program stanowi również wsparcie w realizacji codziennych czynności dla osób w wieku 65 lat i więcej z uwagi na potrzebę ochrony przed zakażeniem COVD-19.

Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom spełniającym w/w kryteria przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, tj.:

⦁ Wsparcie społeczne,
⦁ Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej,
⦁ Wsparcie psychologiczne,
⦁ Wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Program będzie realizowany do 31.12.2024 r.

  1. Senior, decydujący się na udział w programie, zgłasza się bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach przy ul. Okrężnej 85, telefonicznie pod nr 76 831 62 67 lub przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11.
  2. Pracownik socjalny Ośrodka ustala z Seniorem termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu weryfikacji zgłaszanych potrzeb;
  3. Pracownik Ośrodka po odbytej wizycie, określi szczegółowy zakres i termin świadczenia usługi wsparcia.

Udział w programie jest bezpłatny.

Program osłonowy Gminy Gaworzyce "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024