Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc mającą charakter socjalny - o stypendia i zasiłki szkolne. Wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym jest przyznawana na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327) oraz Regulaminu udzielania pomocy dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gaworzyce uchwalonego Uchwałą Nr 139/05 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28.04.2005r. (ogłoszonego w Dz. Urz. woj. Dolnośląskiego Nr 88, z dn. 18 maja 2005., poz. 1937)

.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne
 • zasiłek szkolny

Stypendium szkolne

Może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy łącznie spełniają następujące kryteria:

 1. stale zamieszkują na terenie gminy Gaworzyce,
 2. są uczniami szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych lub wychowankami publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki lub uczniami szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 3. dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie przekracza kwoty 600,00 zł.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, lub w przypadku utraty dochodu z  miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 1.     wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, 
 2.    składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach, 
 3.     kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Gaworzyce
Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane do dnia 15 września danego roku szkolnego, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach.  Stypendium szkolne może być przyznane w okresie od września do czerwca w danym roku szkolnym.
Formami stypendium są: 
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w tym pokrycia kosztów udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych,
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników,
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w odniesieniu do słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków i kolegiów pracowników służb społecznych oraz wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy, a także ucznia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • świadczenia pieniężne, jeżeli Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach  uzna, iż udzielenie stypendium w formach, o których mowa w  pkt 1 – 4, nie jest możliwe ani nie jest celowe.

Rachunki potwierdzające wydatkowanie środków, wystawione imiennie na ucznia należy przedłożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach w terminie do 28 lutego 2021 r. (I transza) oraz  do 31 lipca 2021 r. (II transza)

Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Zasiłek szkolny

Może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia np: długotrwała choroba, śmierć rodziców, kradzież w mieszkaniu ucznia, pożar, zalanie mieszkania, klęski żywiołowe.

Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.  Zasiłek szkolny jest świadczeniem jednorazowym

Załączniki do pobrania:

- Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (PDF)

- Oświadczenie do stypendium (PDF)

- Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (PDF)

- Uchwała Rady Gminy Gaworzyce Nr 139/05 z dnia 28.04.2005 r.