Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka "Becikowe"

"Becikowe" to jednorazowa zapomoga z okazji urodzenia się dziecka. Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowe” - wynosi 1000 zł.

Zapomoga ta przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną , opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieką, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Zapomoga ta przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała w okresie ciąży pod opieką medyczną, nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.