Program „Rodzina 500+” to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. 

Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Zmiany znoszą kryterium dochodowe oraz obowiązek ustalenia alimentów dla rodziców samotnie wychowujących dziecko, co oznacza, że rodzice nie muszą dokumentować swojej sytuacji dochodowej oraz dostarczać orzeczeń sądowych.

Przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego

Przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia zostanie wysłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego będzie można odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie będzie wstrzymywało wypłaty tego świadczenia.

Świadczenie wychowawcze z programu 500 plus mogą otrzymać:

 • matka albo ojciec, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,
 • opiekunowie faktyczni dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego lub opiekunowi prawnemu dziecka, albo dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze 500+ nie przysługuje na dane dziecko, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (którą są młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres świadczeniowy 2021/2022 można składać:

 • od 1 lutego 2021 r. wyłącznie elektronicznie (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) 
 • od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach lub za pośrednictwem poczty).

Na podstawie wniosków złożonych od 1 lutego 2021 roku wnioskodawca będzie otrzymywał  świadczenie 500+ od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. (chyba, że wcześniej dziecko ukończy 18 lat). Termin ustalenia prawa do świadczenia 500+ oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku. 

Terminy załatwienia sprawy w zależności od daty złożenia wniosku:
 • złożenie wniosku od 1 lutego do 30 kwietnia danego roku – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca danego roku, 
 • złożenie wniosku od 1 do 31 maja danego roku – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nie później niż do 31 lipca danego roku, 
 • złożenie wniosku od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nie później niż do 31 sierpnia danego roku, 
 • złożenie wniosku od 1 lipca do 31 lipca danego roku – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku nie później niż do 30 września tego roku, (ale już bez wyrównania za czerwiec) 
 • złożenie wniosku od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku. (ale już bez wyrównania za czerwiec i lipiec).

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Klauzula RODO