W myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy.

Niepełnosprawność jest jednym z powodów, dla których udzielana jest pomoc, zarówno w zakresie ustawy o pomocy społecznej jak i w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wydanego przez właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, Powiatowy lub Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeczenia:

 • niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 rok życia; 
 • stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia; 
 • wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy. 

Orzeka się trzy stopnie niepełnosprawności:

 • znaczny, 
 • umiarkowany, 
 • lekki. 

Orzeczenia mają charakter okresowy lub trwały.

Uzyskanie stopnia niepełnosprawności pozwala korzystać z wielu form pomocy i uprawnień, takich jak np.:

 • odpowiednie zatrudnienie; 
 • szkolenia; 
 • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne; 
 • korzystanie z rehabilitacji; 
 • korzystanie z usług opiekuńczych i terapeutycznych; 
 • uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego; 
 • uzyskanie świadczeń z pomocy społecznej. 


W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności, należy złożyć wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1 ; 59 -100 Polkowice
Telefon: 76 729 92 37
Telefon: 76 729 92 38

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach informuje, że w naszej siedzibie dostępne są formularze wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz formularze zaświadczenia lekarskiego, które należy dołączyć do wniosku.
Formularze można pobrać również na stronie: https://samorzad.gov.pl

Ważne numery / adresy

0800-49-34-94 – Bezpłatna Infolinia Onkologiczna

0800-53-33-35 – Bezpłatna Infolinia PFRON
0801-04-40-44 – Automatyczny Telefoniczny System Informacyjny ZUS

http://www.cisi.pl/
psouu.glogow.free.ngo.pl
http://www.dom.glogow.org/
https://www.zus.pl/
http://www.eudajmonia.pl/