Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowaniu. System ma za zadanie wzmocnić wsparcie dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka, a w konsekwencji w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rodzina wspierająca

Rodzina  wspierająca jest to rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka,  czyli  np. sąsiedzi czy rodzina zaprzyjaźniona.
Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, a także kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne i dotyczyć mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, itp. Rodzina wspierająca pomaga, ale nie wyręcza czy zastępuje rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Jeśli chcesz pomóc rodzicom i ich dzieciom, podzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą, poświęcić część swojego czasu, zostań rodziną wspierającą.

Asystent rodziny

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny:
  • pomaga odnaleźć to, co w rodzinie dobre, co potrafi i kto oraz gdzie może jej pomóc, 
  • doradza jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców, 
  • pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu  rodziny, 
  • pokazuje  jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe, 
  • doradza jak zarządzać pieniędzmi, 
  • informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka, 
  • wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe, 
  • wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów itp., 
  • pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę, 
  • chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych. 

Asystent rodziny pomaga zrealizować to, co rodzina chce oraz co inne służby społeczne wymagają od rodziny.

Jak otrzymać pomoc asystenta rodziny?

Wniosek o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodzinnego może zgłosić każda osoba oraz osoby, które w swojej codziennej pracy mają na uwadze dobro dziecka i rodziny.

Wniosek składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach.

Na podstawie wniosku oraz rodzinnego wywiadu środowiskowego i przeprowadzeniu analizy sytuacji rodziny, pracownik socjalny za zgodą rodziny wnioskuje o przydzielenie asystenta rodziny.