Aktualności

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych

31 sty 2023 09:01
21 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca możliwość refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. To zadanie ma na celu wsparcie gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zakupu paliw na cele grzewcze.

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury, tzn. osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych i jest odbiorcą wskazanym na fakturze VAT.

Świadczenie nie ma określonej ustawowo kwoty. Stanowi refundację podatku VAT wynikającej z faktury za dostarczenia paliwa. Refundacja podatku VAT obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. O zwrot można ubiegać się po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwa gazowe w 2023 roku. Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.

Termin złożenia wniosku

Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Nie później jednak niż do 29 lutego 2024 r.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

 • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
   

 • 1500 zł na osobę wprzypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Sposób liczenia dochodu jest analogiczny jak przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny czy dodatek osłonowy.

W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2021 r.

 • od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, wktórym złożono wniosek, tj. dochód z 2022 r.


Wpis źródła ciepła do CEEB

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku nowego głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

 • fakturę rozliczeniową dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,

 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

   

Rozstrzygnięcie

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku.Wniosek o refundację

Wnioski wraz z załącznikami można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek musi być podpisany  podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

 • tradycyjnie (papierowo) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach, ul. Okrężna 85, 59 - 180 Gaworzyce

 

 

 

Wzór wniosku do pobrania