Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są wstanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Rodzaj i zakres spraw

 • Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń
 • Realizacja pracy socjalnej
 • Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej 
 • Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia  z pomocy społecznej
 • Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
 • Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb
 • Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej
 • Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej , mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach

Anna Socha

Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach

Beata Dziadosz

Pomoc Administracyjna

Milena Golonka

Świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Wioletta Wilczak  / Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego
Katarzyna Bielawska/ Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

Pomoc Społeczna

Alina Wiśniowiecka-Ciosek  / Starszy Pracownik Socjalny
Wioletta Kruczek  / Starszy Pracownik Socjalny
Agata Blicharz-Janicka  Pracownik Socjalny
Katarzyna Olech  / Opiekunka środowiskowa
 • tel.: +48 76 831 62 67

Wspieranie Rodziny

Adrianna Gaik  Asystent Rodziny

Rejony pracowników socjalnych / praca w terenie

Alina Wiśniowiecka – Ciosek
 • Kurów Wielki
 • Gaworzyce
 • Kłobuczyn
 • Witanowice
Wioletta Kruczek
 • Dzików
 • Mieszków
 • Gostyń
 • Koźlice
Agata Blicharz-Janicka
 • Śrem
 • Wierzchowice
 • Korytów
 • Grabik
 • Dalków